Publicații statistice

Buletin Statistic Lunar 2023 – judeţul ARAD

Buletin Statistic Lunar 2022 – judeţul ARAD

Buletin Statistic Lunar 2021 – judeţul ARAD

Buletin Statistic Lunar 2020 – judeţul ARAD